Dự Án Chung Cư Kim Văn Kim Lũ

CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT10 DANH SÁCH CÁC CĂN 36M2 38M2 47M2 55M2 59M2 76M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT10 36M2 38M2 47M2 55M2 59M2 76M2  

( đã bàn giao nhà)

Căn 36.16m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh )

TÒA CT10A:
Tầng  4   căn 20,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,          giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 14  căn 44,  ban công Tây Nam, cửa Tây Bắc,          giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 21 căn 22,   ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,     giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
TÒA CT10B:
Tầng 5 căn 20,    ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,      giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 8 căn 18,    ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,           giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 8 căn 20,    ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,      giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 11 căn 20,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,      giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 21 căn 42,  ban công Đông Nam, cửa Đông Bắc,      giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 20,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,      giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 29 căn 20,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,      giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
TÒA CT10C:
Tầng 10 căn 40,  ban công Tây Nam, cửa Tây Bắc,           giá gốc 10tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 12 căn 18,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,           giá gốc 10tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 23 căn 20,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,      giá gốc 10tr/m2     +  chênh thương lượng

Căn 38.92m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh )

TÒA CT10B:
Tầng  8  căn 26,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng  12 căn 30, ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 19 căn 12,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,        giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 24 căn 26,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 28 căn 08,  ban công Tây Nam, cửa Đông Nam,      giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng

Căn 47.31m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 (thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh. Có thể thiết kế thành 2pn)

TÒA CT10A:
Tầng 9 căn 30,    ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 12 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 15 căn 10,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,        giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 28,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,       giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 26 căn 30,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,       giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng

Căn 55m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh )

TÒA CT10A:
Tầng 20 căn 40,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,       giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 18,  ban công Tây Nam, cửa Tây Bắc,            giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng
TÒA CT10B:
Tầng 10 căn 24,   ban công Tây Nam, cửa Đông Nam,       giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 16 căn 22,   ban công Tây Nam, cửa Tây Bắc,           giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 19 căn 28,   ban công Đông Nam , cửa Tây Bắc,       giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 21 căn 16,   ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,        giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 27 căn 32,   ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 12.5tr/m2   +  chênh thương lượng
Tầng 28 căn 28, ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,          giá gốc 11.5tr/m2   +  chênh thương lượng
TÒA CT10C:
Tầng 18 căn 06,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,         giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 20 căn 10,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,         giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 32,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,         giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 28 căn 32,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 12.5tr/m2   +  chênh thương lượng

Căn 59.9m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( căn góc thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh )

TÒA CT10A:
Tầng 3 căn 26,    ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 4 căn 02,    ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,        giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 10 căn 26,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 18 căn 26,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,        giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,          giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 28 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,          giá gốc 11.845/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 30 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,          giá gốc 10tr/m2          +  chênh thương lượng
Tầng 30 căn 16,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,       giá gốc 10.3tr/m2       +  chênh thương lượng
TÒA CT10B:
Tầng 4 căn 24,    ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,      giá gốc 13.39tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 10 căn 24,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,      giá gốc 13.39tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 15 căn 24,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,      giá gốc 13.39tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 21 căn 24,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,      giá gốc 13.39tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 24 căn 14,  ban công Tây Nam, cửa Đông Nam,    giá gốc 11.845tr/m2   +  chênh thương lượng
Tầng 27 căn 14,  ban công Tây Nam, cửa Đông Nam,    giá gốc 11.85tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 31 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,      giá gốc 10.3tr/m2       +  chênh thương lượng
TÒA CT10C:
Tầng 5 căn 02,    ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,     giá gốc 13.39tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 24 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,     giá gốc 11.875tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 26 căn 36,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,     giá gốc 12.875tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 29 căn 36,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,     giá gốc 11..845tr/m2   +  chênh thương lượng

Căn 76m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( thiết kế 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh )

TÒA CT10A:
Tầng 25 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13tr/m2   +  chênh thương lượng
TÒA CT10B:
Tầng 2 căn 04,    ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 12tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 12 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 14 căn 04,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng
TÒA CT10C:
Tầng 10 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 14 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng

Tầng 25 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 11.5tr/m2  +  chênh thương lượng

chung cư 136 hồ tùng mậu

chung cư hồ tùng mậu

chung cư giá rẻ

CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT8 BÁN CÁC CĂN 42M 45M 58M 59M 66M

CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT8 BÁN CÁC CĂN 42M 45M 58M 59M 66M

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà ở ngay của khách hàng. Hiện CTY Tôi đang có 1 lượng lớn các căn hộ ở Chung Cư Đại Thanh CT8 CT10 36m2, 38m2, 42m2, 45m2, 47m2, 55m2, 58m2, 59m2, 62m2, 66m2, 76m2CT8 Đã bàn giao nhà vào 10/10/2013. CT10 theo thông báo ngày 20/12/2013 này bàn giao nhà..
Quý khách hàng có nhu cầu mua căn hộ Chung Cư Đại Thanh CT8 CT10
Xin Liên Hệ:    
TRUNG KIÊN : 0977. 079. 403  /  0944. 481. 137
______________o_0_ o______________

BẢNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT8 – CT10
(đã bàn giao nhà vào ở ngay)

Căn 42.15m2 Chung Cư Đại Thanh CT8 ( thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh )

Tòa CT8A:
Tầng 8 căn 36,      cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 16 căn 16,   cửa vào Đông Nam – ban công Tây bắc.     Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 20 căn 36,   cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.     Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tòa CT8B:
Tầng 5 căn 06,      cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 15 căn 16,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 16 căn 06,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 21 căn 36,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 25 căn 26,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 26 căn 16,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tòa CT8C:
Tầng 30 căn 16,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá gốc 10tr/m2 + chênh thương lượng.

Căn 45.53m2 Chung Cư Đại Thanh CT8 ( thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh )

Tòa CT8B:
Tầng 12 căn 24,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 19 căn 38,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 21 căn 38,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 25 căn 04,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 29 căn 24,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tòa CT8C:
Tầng 14 căn 24,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 21 căn 18,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.

Căn 54.71m2 Chung Cư Đại Thanh CT8 ( thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh)
Tòa CT8A:
Tầng 11 căn 12,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.   Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 22 căn 12,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.   Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.

Căn 58m2 Chung Cư Đại Thanh CT8 ( thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh )

Tòa CT8B:
Tầng 22 căn 12,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.   Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 27 căn 30,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.   Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tòa CT8C:
Tầng 15 căn 12,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.   Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 16 căn 30,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.   Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng
Tầng 20 căn 32,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.   Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.

Căn 59.88m2 Chung Cư Đại Thanh CT8 ( thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh )

Tòa CT8A:
Tầng 23 căn 02,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Bắc.       Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 25 căn 40,    cửa vào Đông Nam – ban công Đông Bắc.   Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tòa CT8B
Tầng 16 căn 02,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Bắc.       Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 25 căn 02,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Bắc.       Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 29 căn 20,    cửa vào Tây Bắc – ban công Tây Nam.        Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tòa CT8C:
Tầng 17 căn 40,   cửa vào Đông Nam – ban công Đông Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 21 căn 40,   cửa vào Đông Nam – ban công Đông Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 27 căn 22,   cửa vào Đông Nam – ban công Tây Nam.     Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.

Căn 62m2 Chung Cư Đại Thanh CT8 ( thiết kế 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh )
Tòa CT8A:
Tầng 10 căn 32,   cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.     Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.

Căn 66m2 Chung Cư Đại Thanh CT8 ( thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh )

Tòa CT8A:
Tầng 7 căn 14,      cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 20 căn 14,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 22 căn 28,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tòa CT8B:
Tầng 22 căn 34,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 24 căn 34,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng
Tầng 30 căn 28,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tòa CT8C:
Tầng 7 căn 14,      cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 10 căn 08,    cửa vào Đông Nam – ban công Tây Bắc.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.
Tầng 27 căn 28,    cửa vào Tây Bắc – ban công Đông Nam.    Giá bán = giá gốc + chênh thương lượng.

BẢNG GIÁ CĂN 42M2 CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT8 CÁC CĂN 1PN. GIÁ RẺ

chung cư 136 hồ tùng mậu

chung cư hồ tùng mậu

chung cư giá rẻ


BẢNG GIÁ CĂN 42M2 CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT8 CÁC CĂN 1PN. GIÁ RẺ

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà ở ngay của khách hàng. Hiện CTY Tôi đang có 1 lượng lớn các căn hộ ở Chung Cư Đại Thanh CT8 CT10 36m2, 38m2, 42m2, 45m2, 47m2, 55m2, 58m2, 59m2, 62m2, 66m2, 76m2 do các Chính Chủ gửi bán. Đã bàn giao nhà vào 10/10/2013. Giá rẻ nhất thị trường chung cư Hà Nội.
Quý khách hàng có nhu cầu mua căn hộ Chung Cư Đại Thanh CT8 CT10
Xin Liên Hệ:    
TRUNG KIÊN : 0977. 079. 403  /  0944. 481. 137
______________o_0_ o______________

để được tư vấn nhiệt tình và hiệu quả nhất  … (sẽ được trực tiếp thương lượng với giá tốt nhất trước khi mua bán căn hộ).

BẢNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT8 
(đã bàn giao nhà vào ở ngay)

Căn 42.15m2 Chung Cư Đại Thanh CT8 ( thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh )

Tòa
Tầng
Căn
Diện tích
Giá gốc
8a
9
36
42.15
12
8a
10
26
42.15
12
8a
14
6
42.15
12
8a
16
16
42.15
12
8a
20
16
42.15
12
8b
5
6
42.15
12
8b
9
6
42.15
12
8b
14
16
42.15
12
8b
15
16
42.15
12
8b
16
6
42.15
12
8b
20
16
42.15
12
8b
21
36
42.15
12
8b
25
26
42.15
12
8b
12a
36
42.15
12
8c
11
16
42.15
12
8c
12
26
42.15
12
8c
20
6
42.15
12
8c
21
26
42.15
12
8c
22
36
42.15
12
8c
30
16
42.15
10

Quý khách có nhu cầu vui lòng xin liên hệ:
TRUNG KIÊN : 0977. 079. 403  /  0944. 481. 137
______________o_0_ o______________

Bên cạnh dự án Chung Cư Đại Thanh CT8 – CT10  Cty Tôi còn làm các dự án khác của Chủ Đầu Tư như:

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Địa Chỉ: Tầng 20-07, Tòa Nhà HH2 Bắc Hà - Đầu đường Lê Văn Lương kéo dài - Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/ - © 2013 TRUNG KIÊN


| | | | | | | | | | | | | | | | | |